Trường đại học công nghiệp thực phẩm TP. Hồ Chí Minh

Phòng Khoa học Công nghệ

Giới thiệu

Cơ cấu tổ chức Phòng Khoa học Công nghệ

Cơ cấu tổ chức Phòng Khoa học Công nghệ

Cơ cấu tổ chức Phòng Khoa học Công nghệ

Năm học 2022-2023

Năm học 2022-2023

Trường Đại học Công nghiệp Thực phẩm TP. Hồ Chí Minh công khai các thông tin năm học 2022 - 2023 theo quy định tại Thông tư số 36/2017/TT-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo và Công văn số 705/BCT-TCCB của Bộ Công Thương.

Đôi nét về Phòng Khoa học Công nghệ

Đôi nét về Phòng Khoa học Công nghệ

Phòng được hình thành ngay từ những ngày đầu thành lập trường và trải qua nhiều giai đoạn phát triển khác nhau. Các hoạt động của Phòng có một vai trò quan trọng đối với nhà trường và nhận được nhiều sự quan tâm của lãnh đạo nhà trường.

Tổng quan

Tổng quan

Khoa học và công nghệ là một trong những hoạt động cơ bản của Trường Đại học Công nghiệp Thực phẩm TP. Hồ Chí Minh (HUFI), hoạt động này được HUFI quan tâm và liên tục có những bước phát triển nhanh trong suốt 05 năm vừa qua (2015 - 2020).

Chức năng và nhiệm vụ

Chức năng và nhiệm vụ

Khoa học và công nghệ là một trong những hoạt động cơ bản của Trường Đại học Công nghiệp Thực phẩm TP. Hồ Chí Minh (HUFI), hoạt động này được HUFI quan tâm và liên tục có những bước phát triển nhanh trong suốt 05 năm vừa qua (2015 - 2020).

Kỷ yếu hội nghị khoa học an toàn thực phẩm và an ninh lương thực lần 3 năm 2019

Kỷ yếu hội nghị khoa học an toàn thực phẩm và an ninh lương thực lần 3 năm 2019

Hội nghị khoa học an toàn thực phẩm và an ninh lương thực lần thứ 3 năm 2019 được tổ chức ngày 25/10/2019 tại Trường Đại học Công nghiệp Thực phẩm TP. Hồ Chí Minh. Chương trình do Trung tâm Phát triển Khoa học và Công nghệ Trẻ phối hợp với Trường Đại...

1 2 > >>